NFL

Termina la temporada para Gronkowski

Rob Gronkowski Rob Gronkowski

Rob Gronkowski Adam Glanzman/Getty Images